АГРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Рослинна діагностика – запорука високих врожаїв та фінансових заощаджень в аграрному бізнесі

Щоб досягти максимальної продуктивності сільськогосподарських рослин, необхідно за оптимальних екологічних умовах забезпечити їх у достатній кількості усіма необхідними елементами живлення. Штучним джерелом надходження макро- і мікроелементів у ґрунт є мінеральні добрива, використання яких має бути обґрунтованим, раціональним і збалансованим, а норми їх внесення виправдані прибутком від прибавки врожайності. Це спонукає до ведення систематичного моніторингу вмісту елементів живлення у ґрунті, рослині та поливній воді. Для росту і розвитку сільськогосподарських культур не менш важливе значення мають кислотність ґрунту, його рівень засоленості, гранулометричний склад, буферна здатність тощо, які є одними із передумов доступності макро- і мікроелементів з ґрунтового розчину.
Аналіз ґрунту дає доволі повну картину вмісту елементів живлення в орному шарі чи профілі розміщення основної маси кореневої системи. Однак слід розуміти, що потреба рослин у поживних речовинах змінюється впродовж їх вегетації, тому передпосівне визначення у ґрунті вмісту елементів живлення не дає можливості виявити їх нестачу в окремі фенологічні фази розвитку. Крім того, висока насиченість ґрунту елементами живлення не є свідченням їх доступності для засвоєння сільськогосподарськими культурами, що пов’язано з антагонізмом іонів у ґрунтовому розчині, генетичними особливостями сортів та гібридів, вимогою рослин до умов мінерального живлення.
Одним із перспективних напрямів оцінювання потреби рослин в елементах живлення є рослинна діагностика, яка ґрунтується на дослідженні трансформації макро- і мікроелементів у системі ґрунт – рослина – добриво за різних режимів вирощування культури. Завдяки її застосуванню можна своєчасно виявити нестачу того чи іншого хімічного елемента та вжити агротехнічних заходів для його відновлення. Серед низки методів рослинної діагностики особливої уваги заслуговує функціональна діагностика, яка ґрунтується на визначенні фотохімічної активності хлоропластів, рівень якої змінюється в залежності від інтенсивності освітлення та забезпеченості рослин окремо взятими елементами живлення. Одержані на його основі результати допомагають розробити для певних культурних рослин систему збалансованого мінерального живлення і своєчасно скорегувати її в разі виявлення дефіциту за окремим макро- чи мікроелементом. Цілком зрозуміло, що практичне впровадження результатів рослинної діагностики сповна є ефективним за умови інтеграції їх з даними аналізу ґрунту. Комплексне визначення рівня забезпеченості рослин елементами живлення дає можливість не лише виявити їх нестачу чи надлишок, а й встановити та усунути причини зниження засвоюваності кореневою системою з ґрунтового розчину хімічних компонентів.
Агрохімічна лабораторія ПП «Поділля-Агрохімсервіс» проводить рослинну діагностику та аналіз ґрунту, розробляє рекомендації із усунення недоліків у системі мінерального живлення рослин, що сприятиме подальшій реалізації потенціалу врожайності сортів і гібридів польових культур, ягідників і плодових садів.